The Akron Bridge

Photo courtesy of the New York Times